برچسب: اگر اضافه وزن داريد

ریزه کاری های خوش پوشی ۱

ریزه کاری های خوش پوشی

اغلب افراد در انتخاب لباسی متناسب با جثه و اندام خود، و همچنین چگونگی «جور» کردن آنها دچار سردرگمی می شوند. در اینجا به اصول کلی انتخاب و هماهنگ کردن لباس ها با یکدیگر...