برچسب: با تغذیه خوابتان را تنظیم کنید

۱

تنظیم خواب با تغذیه

خواب بنا برتعریف عبارت است از نوعی عدم هوشیاری که با تحریک حسی می‌توان شخص را از آن حالت در آورد. انسان تقریبا یک سوم از زندگی خود را در خواب سپری می‌کند. هدف...