برچسب: بخــنــدیــد

با هم بخندیم ۲

خندیدن و خوشبختی

خنده به منزله هدیه‌ای است که به ما قدرت با هم بودن می‌دهد. چنانچه به اطراف خود بنگریم، به‌طور معمول، افراد زیادی را که در حال خندیدن و یا حتی لبخند زدن باشند، نمی‌بینیم....