برچسب: بیماری صرع

۳

راهکارهای یوگا در درمان بیماریهای روانی

با ظهور عصر دانش،پزشکان عمومی و دکترها بر درمان بیماریهای جسمی تسلط یافتند. در سالهای بعد، پزشکان عمومی و دکترها با ابزار درمانی بیماریهای جسمی، قدم به محدوده ی ذهن نیز گذاشتند .در آغاز،...