برچسب: تاثیرگزاری روی دیگران

۳

تاثیرگذار باشید

همه ما می‌توانیم به محتوا و معنای حرکت‌های بدنی- اندامی و یا ایما و اشاره‌ای (ارتباطات غیر کلامی) یکدیگر پی ببریم، توانایی برقراری ارتباطات غیر کلامی از جمله مؤثرترین شیوه‌ها جهت نفوذ تأثیرگذاری بر...