برچسب: تن آرامی

۱

تکنیک های ریلکسیشن

تکنیکهای ریلکسیشن و یا تن آرامی (آرام سازی) که میتواند به شما کمک کند تا راحت تر بخواب روید. – آرام سازی پیشرونده: در این روش تمام اجزای بدن را از سمت پایین به...