برچسب: روانشناسی کودک

۲

ارتباط رنگ‌ها با روانشناسی کودک

کودکان و زبان رنگ‌ها ابتدا بهتر است آشنایی اولیه کودک با رنگ‌ها را مورد توجه قرار دهیم. قبل از یادگیری اسم رنگ‌ها، کودک از طریق مشاهده بین آنها تمایز قایل می‌شود. در فاصله سنی...