برچسب: زندگی کردن در لحظه

۱۵

شکوه زندگی در لحظه حال

زندگی سریع تر از آن چه تصور کنید می گذرد بیایید طوری زندگی کنیم تا هر گز افسوس نخوریم که: نفهمیدم عمرم چطور گذشت. زندگی کردن در لحظه به معنی آن است که به...