برچسب: شکوه زندگی در لحظه حال

۱۵

شکوه زندگی در لحظه حال

زندگی سریع تر از آن چه تصور کنید می گذرد بیایید طوری زندگی کنیم تا هر گز افسوس نخوریم که: نفهمیدم عمرم چطور گذشت. زندگی کردن در لحظه به معنی آن است که به...