برچسب: ما سزاوتر چه هستیم

دنیا به همین صورت هم زیباست ۰

دنیا به همین صورت هم زیباست

بعضی از عیب های ظاهری در دست و صورت و شکل اندام باعث می شود که شخص خود را زشت بپندارد و در نتیجه اعتماد به نفس خود را از دست بدهد و از...