برچسب: محبت کردن و دوست داشتن

۰

اکسیر رشد

همه انسان‌ها و حتی همه موجودات زنده نیازمند توجه و محبت‌اند. هیچ رشدی بدون توجه و محبت واقعی میسر نمی‌شود. حتی ثابت شده رشد گیاهان هم با توجه و محبت چند برابر می‌شود. معنای...