برچسب: نکاتی مهم در فرم دادن به ابرو در چهره های مختلف

ابروهایمان را چطور برداریم؟ ۶

ابروهایمان را چطور برداریم؟

برای شروع آموزش بر داشتن ابرو از ساختمان ابرو شروع می کنیم و نکاتی مهم در فرم دادن به ابرو در چهره های مختلف و همچنین مدلهای آن راتشریح کرده و آموزش می دهیم:...