برچسب: پرسش و پاسخهای رایج از هومیوپاتی

۱

پرسش و پاسخهای رایج از هومیوپاتی

لطفاً از اصول هومیوپاتى براى ما صحبت کنید و اصلاً معنى کلمه هومیوپاتى چیست؟ هومیوپاتى از دو جزء «هومیو» (HOMOEO) به معناى مشابه و «پاتى» (PATHY) به معناى بیمارى گرفته شده است که در...