برچسب: چرا کسی مرا دوست ندارد

هیچ کس مرا دوست ندارد … ۸۶

هیچ کس مرا دوست ندارد …

آیا مدام این جمله را در ذهن خود تکرار می کنید که کسی شما را دوست ندارد؟ آیا احساس پوچی می کنید ؟ آیا احساس می کنید در این دنیا تنها هستید ?اگر در...