برچسب: چطور یک ریمل خشک شده را به حالت اول برگردانیم؟!

چطور یک ریمل خشک شده را به حالت اول برگردانیم؟ ۱۸

چطور یک ریمل خشک شده را به حالت اول برگردانیم؟

گاهی لوازم آرایش ما به دلیل استفاده نشدن و یا دیر به دیر استفاده شدن کیفیت اولیه ی خود را از دست خواهند داد برای مثال یک ریمل مخصوصا اگر جنس مرغوبی هم نداشته...