برچسب: چـهره شـنـاسی

هر چه هست و نیست در چهره خوانی می توان یافت ! ۰

هر چه هست و نیست در چهره خوانی می توان یافت !

روانشناسی چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با نگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. چـهره خـوانـی توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است....