سلام مهمان گرامی ، خوش آمدید. آیا این نخستین بازدید شماست ؟ وارد شده یا عضو شوید
با سلام مهمان گرامی ،
اطلاعات کاربری به ما نشان می دهد که شما در انجــمن های زیبـــایی و سلامت عضو نشده اید برای اینکه از امکانات این تالار گفتگو استفاده کنید ، باید عضو شوید.

پس هر چه زود تر اقدام به عضــویت نمائید و یا وارد شوید.

انجــمن های زیبـــایی و سلامت

انجمن های زیبایی سلامت زیباشو

توجه: دوره آموزش فرمولاسیون رنگهای زیبای مو انجمن زیباشو ๑۩۞۩.... لطفا پرسش های خود در زمینه رنگ مو را فقط اینجا مطرح کنید..... ۩۞۩๑ ๑❀95❀ مسـابـقــه : عکس از سفره هفــت سیـن ❀95❀
 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حساسيت هاي عروس و مادر شوهري
2014/04/08, ساعت 07:11
ارسال: #1
حساسيت هاي عروس و مادر شوهري
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در رواﺑﻂ ﻋﺮوس و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ؛ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد داﻣﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺮوس ﺷﻮﻫﺮ و ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮای ﻣﺎدر ﭘﺎرﻩ ﺗﻦ اﺳﺖ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺮوس و ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ

ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را دوﺳﺖ دارد و او را ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ. ﻣﺎدر ﭘﺴﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﺜﺎر ﮔﺮاﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺜﺎر رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل
ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﺮدﻩ، ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ او در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، اﯾﺎم ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در دوران ﭘﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎدر
دﻟﻮاﭘﺲ راﺑﻄﻪ ﻋﺮوﺳﺶ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮوردﻩ اش اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎدرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺎن را از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان ﻏﺬای او
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻋﺮوس ﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬای دﻟﺨﻮاﻩ ﭘﺴﺮﺷﺎن را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ.اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺎدر ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻣﯽ و دﻟﺴﻮز
ﭘﺴﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎ ازدواج ﭘﺴﺮ، ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﭘﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﺮوس ﻫﻢ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از آرزوﻫﺎ ﭘﺎی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ دور از دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش را ادارﻩ ﮐﻨﺪ. او ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﮑﺮ ﻫﻤﺴﺮش را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ اول ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ آن ﻣﺎدر ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﺷﺪ . او ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ او ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ، از او ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﯾﺎ
ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ او را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﺎﺷﺪ

دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ زوج ﻫﺎی ﺟﻮان و اﺣﻀﺎر ﭘﯽ در ﭘﯽ ﭘﺴﺮ و در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اوﻗﺎت او زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را
در ذﻫﻦ ﻋﺮوس اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﺮق در
ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ،ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. رﯾﺸﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ در
ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﻓﮑﺮی ، ﺑﺪ آﻣﻮزی ﻫﺎ و ﺑﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻮدن از ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روش ﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ﻣوﺛﺮ اﺳﺖاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻘﻮل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ

** ﻓﮑﺮ و ﺗﻼش و رﻓﺘﺎرش در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﺮوس و ﭘﺴﺮش ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ
دوﺳﺘﯽ، ﻣﻮدت و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻋﺮوس ﺑﺮای ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﭽﻮن
دﺧﺘﺮی ﻋﺰﯾﺰ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪو آراﻣﺶ و راﺣﺖ او را آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ

**ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺮوس اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ زوج ﺟﻮان دارد. ﮔﺮﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آن ﻫﺎ در دور ﺑﻮدن از دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ

**ﺑﻪ ﺟﺎی زﺑﺎن اﻧﺘﻘﺎد و رﻓﺘﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮاﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ زوج
ﺟﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

**ﮔﻔﺘﺎرو رﻓﺘﺎرش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ(ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮ) ﺗﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﮑﺮﯾﻢ را از او ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ

**ﭘﺴﺮش را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش را
ﻫﻤﺮاز ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ
ﻋﺮوس ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

**ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ

** ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ذﻫﻨﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ، ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ از
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ واﻻ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و وﺟﻮدش ﻣﻨﺒﻊ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ را از ذﻫﻦ دور ﮐﻨﺪ

**از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﺪ. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻫﻤﺴﺮ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ

**ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرِ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺒﺖ را در دلِ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و اﻣﺎ داﻣﺎد

**ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻠﻮب ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﺮوس ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد

**ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ازدواج راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ و از ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎدر
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪ

**ﻫﺮﮔﺰ ذرﻩ ای از ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﺿﻌﻒ ﻫﺎ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﻣﺎدرش اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺮﻣﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ

**ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪﻫﺪ

**اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮش را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ


ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺮوس و ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ در ﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺜﺎر، ﺻﺒﻮری و
ﻓﺪاﮐﺎری از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﻣﻨﺒﻊ:رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﻓﺮوز/ﺗﺒﯿﺎن

من از آن روز كه در بند توأم آزادم
 سپاس شده توسط دریاآرام ، Sepid ، Sonya ، *mana*
2014/04/08, ساعت 10:19
ارسال: #2
RE: حساسيت هاي عروس و مادر شوهري
این موارد دقیقا تو ایران رعایت میشه مگه ندیدید؟New-smiles (21)

 سپاس شده توسط *mana*
« قدیمی تر | تازه‌ تر »
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
Exclamation مادر شوهر یعنی؟ vorojak20 69 31,018 2015/05/23 ساعت 11:22
آخرین ارسال: سهابانو

پرش به انجمن: