سلام مهمان گرامی ، خوش آمدید. آیا این نخستین بازدید شماست ؟ وارد شده یا عضو شوید
با سلام مهمان گرامی ،
اطلاعات کاربری به ما نشان می دهد که شما در انجــمن های زیبـــایی و سلامت عضو نشده اید برای اینکه از امکانات این تالار گفتگو استفاده کنید ، باید عضو شوید.

پس هر چه زود تر اقدام به عضــویت نمائید و یا وارد شوید.

انجــمن های زیبـــایی و سلامت

انجمن های زیبایی سلامت زیباشو

توجه: دوره آموزش فرمولاسیون رنگهای زیبای مو انجمن زیباشو ๑۩۞۩.... لطفا پرسش های خود در زمینه رنگ مو را فقط اینجا مطرح کنید..... ۩۞۩๑ ๑❀95❀ مسـابـقــه : عکس از سفره هفــت سیـن ❀95❀
 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
2014/04/10, ساعت 05:19
ارسال: #1
حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ

ازدواج ، ﺷﺮوع ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ، دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﭘﺲ، ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن را از ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﯾﮑﯽ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ را ﭘﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ دارد.

وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﮔﺴﺘﺮﻩ ی وﺳﯿﻌﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﻋﺮوس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﻮﻫﺮ و داﻣﺎد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ زن، در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋﻩ ای دارد. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﮔﺎﻩ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎ وﺟﻮﻩ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً زوج ﻫﺎی ﺟﻮان درﺑﺎرﻩ آن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ، ﺷﯿﻮﻩ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺿﺮورت آن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺻﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ
ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ؟ و ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﻋﻤﻮ و ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺪود اﯾﻦ رواﺑﻂ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﯽ ﺑﺮوﯾﻢ؟
ﭼﻘﺪر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟
ﭼﻨﺪ روز در ﻫﻔﺘﻪ، ﻣﺎﻩ و ﯾﺎ ...؟
و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺳﺎً اﺟﺎزﻩ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش را ﺑﻪ وی ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰم ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ رﯾﺸﻪ ﻫﻤﻪ ی اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ ات ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﺻﻼ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ! آدم ﻋﺎﻗﻞ دﻧﺪون ﮐﺮم ﺧﻮردﻩ رو ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﻣﯽ اﻧﺪازﻩ دور!!! ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻧﻮاع ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻗﺮاری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﺰﯾﺰم اﻣﺸﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اﯾﻨﻬﺎ؟
اﻣﺸﺐ؟ آﺧﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﺮﻣﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺑﺬار آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﺸﻮن !...
ﻋﺰﯾﺰم ﮔﻔﺘﯽ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﺸﻮن ، ﺑﺮﯾﻢ؟
وای اﮔﻪ ﺑﺪوﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺳﺮم درد ﻣﯽ ﮐﻨﻪ! اﻧﺸﺎﻻ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﻪ!

اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ، ﻣﺜﻼً ﺣﻔﻆ ﮐﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺴﺘﯽ ارﮐﺎن آن، اﻓﻮل و
درﮔﯿﺮی ﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ را ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزردن ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن ﻫﺎ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدآﮔﺎﻩ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺮس ﻫﺎ و اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ، ﺣﺎل ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮی از ﮐﺘﺐ و ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎور، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎ در درون ﺧﺎﻧﻮادﻩ ای ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻓﺪاﮐﺎری ، از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺷﺐ زﻧﺪﻩ داری ﻣﺎدر ، ﺗﻘﺒﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ، درس و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او، ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺳﺮﺷﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن دﯾﺪارﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن ﻫﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ دور از ﻓﺮزﻧﺪ، ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺴﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎﻩ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ. آﯾﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ اﺳﺎس و ﻧﺎداﻧﯽ ، اﯾﻦ ﺣﻖ از دو ﻃﺮف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن در آﯾﻨﺪﻩ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟
دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ وی در اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ آن، ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ.


ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: "ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺻﻠﻪ رﺣﻢ و دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺛﺮوت زﯾﺎد ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد"

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ روﯾﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، او
بﻪ درددل ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ درددل ﮐﺮدن اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
پﺎﻻﯾﺶ رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . ﻣﺎدر و ﭘﺪر وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و بﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ دو اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درد دل ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .


ﻧﺎﺗﺎن آﮐﺮﻣﻦ ﮐﻪ او را ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮادﻩ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: " ﺧﺎﻧﻮادﻩ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﺮاﺳﻢ، ﻣﻨﺎﺳﮏ، ﺟﺸﻦ ﻫﺎ و ﺳﻮﮔﻮاری ﻫﺎ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. " وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻫﻤﻮارﻩ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎً ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﭘﺲ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻫﻤﺴﺮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ رازی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ، اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ی ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
رواﺑﻄﺘﺎن را ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ، رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﺎداب و ﺳﺮﺣﺎل را در
ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﺪ، ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺳﺎﻟﻢ در ﮔﺮو داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ

ﻣﻨﺒﻊ:ﺗﺒﯿﺎن

من از آن روز كه در بند توأم آزادم
 سپاس شده توسط @Raha@ ، دریاآرام ، Sepid ، *mana* ، Sonya ، Fatemehh
2014/04/10, ساعت 11:33
ارسال: #2
RE: حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
مطالب مفیدی بودن .....مرسی
ولی من به نفع خودم هست که کم تر برم خونه مادر شوهرم نمیدونید چقد تیکه میپرونن همش هم به پسرشون میزنن که بهدربگن دیوار بشنوه همشم منظورشون بامنه خدا شاهده دلم پوکیده ازشون ..مشکل من میدونید چیه اینکه من جوابشونو نمیدم ساکت میمونم ..خودمم نمیدونم چرا ساکت میشم از خونشون که بیرون میرم درونم آتیشهDodgy

 سپاس شده توسط *mana* ، دریاآرام ، @Raha@ ، Sonya
2014/04/10, ساعت 12:45
ارسال: #3
RE: حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
بیخیال سوگلی جونم
عزیزم هرکسی به کسی دیگه تیکه بندازه مال اینه که احساس حسادت و حقارت میکنه
پس بدون بهت حسادت میکنن
ولی بدون عزیزم مادر شوهرتو گرامی بدار حتی اگه بد باشه
چون برای شوهرت خیلی زحمت کشیده تا بزرگ شه خودت الان بچه داری می دونی چی میگم که
احترام پدر شوهر و مادر شوهر واجبه
ولی اگه خواهر و برادر شوهرات چیزی گفتن جوابشون و بده که تکرار نکن و براشون عادت نشه عزیزمHeartHeartHeartHeart

آدم ها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر
کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی:آنها راشکسته ای
و بیش تر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند


 سپاس شده توسط Sepid ، Sonya ، دریاآرام ، *mana*
2014/04/10, ساعت 12:54
ارسال: #4
RE: حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
فدات عزیزم بوووووووس SNJONL~1

 سپاس شده توسط @Raha@ ، دریاآرام ، *mana*
2014/04/10, ساعت 13:13
ارسال: #5
RE: حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
من خودم پدر شوهر و مادر شوهرم هرچی بگن حرفی نمیزنم و احترامشون و دارم
ولی برادرهاشم خوبن حرفی نمیزنن ولی خواهراش هرچی بگن اول چیزی نمیگم ولی اگه حرفاشون زیاد بشه ی بار میکوبمشون برای همیشه
حقیقتا احساس میکنم شخصیت من بالاتر از اونی هست که با اونها هم کلام بشم
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush

آدم ها فقط آدم هستند نه بیشتر و نه کمتر
کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی:آنها راشکسته ای
و بیش تر از آن حسابشان کنی آنها تورا میشکنند


 سپاس شده توسط دریاآرام ، Sepid ، *mana*
2014/04/12, ساعت 16:04
ارسال: #6
RE: حدو حدود ارتباط با خانواده همسر
(2014/04/10 ساعت 11:33 )Sepid نوشته شده توسط:  مطالب مفیدی بودن .....مرسی
ولی من به نفع خودم هست که کم تر برم خونه مادر شوهرم نمیدونید چقد تیکه میپرونن همش هم به پسرشون میزنن که بهدربگن دیوار بشنوه همشم منظورشون بامنه خدا شاهده دلم پوکیده ازشون ..مشکل من میدونید چیه اینکه من جوابشونو نمیدم ساکت میمونم ..خودمم نمیدونم چرا ساکت میشم از خونشون که بیرون میرم درونم آتیشهDodgy

ووووووووووووووی عین منی به خدا آجیBlush

Zibasho-smile (10)
به جای پاک کردن اشکهایت آنهایی که باعث گریه ات شده اند را پاک کن....
 سپاس شده توسط Sepid ، @Raha@ ، دریاآرام ، *mana*
« قدیمی تر | تازه‌ تر »
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نظرتون درباره خانواده همسرتون چيه؟ yasi 253 236,556 2015/03/07 ساعت 13:55
آخرین ارسال: @Raha@
  چرا همسرم با خانواده ام رفت و آمد نمی کند؟ @Raha@ 0 2,291 2014/04/28 ساعت 14:37
آخرین ارسال: @Raha@
Question چگونه با خانواده همسرم كنار بيايم؟ مهسا* 28 17,847 2014/02/24 ساعت 16:12
آخرین ارسال: الهه جون
Rainbow رموز ارتباط با قوم شوهر! Sepid 8 44,299 2014/01/08 ساعت 12:10
آخرین ارسال: گل مریم
Rainbow تکنیک های ارتباط موثر با خانواده همسر... Sepid 0 9,336 2013/10/20 ساعت 15:44
آخرین ارسال: Sepid
Rainbow 10 توصیه برای ارتباط با خانواده همسرمان... Sepid 0 6,235 2013/10/20 ساعت 15:35
آخرین ارسال: Sepid

پرش به انجمن: