بازگشت

رهایی و نجات .

تغییرات بزرگ غیر منتظره در زندگی که فقط مربوط به شخص شما نیست و اطرافیانتان را نیز در بر می گیرد .

تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی.