بازگشت

یک قلب پر درد .

کسی که بارسنگینی از یک مئولیت را بر دوش می کشد .

مشکلاتی که به زودی حل می شوند .

پایداری زیر بار مشکلاتی که رو به اتمام است .