بازگشت

به استقلال رسیدن در تصمصم گیری و زندگی ( منظور ازدواج نیست )

مدیریت و قدرت . نتیجه زحماتتان نزدیک است .

قدرت آن را دارید که با کسانی که در زندگیتان دخالت می کنند و برایتان تصمصیم می گیرند مبارزه کنید .