بازگشت

بی تصمیمی و سکون .

یک دوره رکود و بی تکلیفی .

مات و مبهوت ماندن .

شاید برای انجام کاری به تمر کز نیاز باشد.