بازگشت

از یک وضعیت مشکوک بر حذر باشید .

نادرستی و پنهانکاری در کار یا اطراف .

جاسوسی کردن وضع دیگران .

زنگی کردن در کاری که هیچ نتیجه ای برای شما نخواهد داشت .