بازگشت

افکار پریشان و بی خوابی .

رنج وزیان .

دلتنگی و ناامیدی .

غم یک گمشده یا از دست رفته .