بازگشت

پایان یک رایطه شخصی .

بهم خوردن نقشه ها و طرح ها .

از هم گسیختگی در زندگی خانوادگی .