بازگشت

یک نو جوان بی باک و زرنگ ، قدری مزاحم که به احساسات دیگران بی توجه است .

خبرچین و غیر قابل اعتماد .

اوضاعی که به دلیل شایعه پراکنی و خیالپردازی مشکل و پیچیده شده است .

خبر تلفنی یا نامه .