بازگشت

نا امیدی و افکار بیهوده .

 شخص که با داشتن امکانات زیاد باز هم منتظر اتفاق جدید است .

اگر بدهی دارید از ولخرجی بپرهیزید و آن را بپر دازید .