بازگشت

افکار و علائقی که بدرستی هدایت شده اند .

رفاه و آسایش مالی و معنوی .

در یافت یک حکم یا مدرک .

بانویی که به تنهای به پول و ثروت زیادی دست میابد .