آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب : نگراني و غم

آب در نظر اويتنهاو همانند ضمير ناخودآگاه بيننده خواب است . آب نشانگر بسياري از تصاوير ، از اسطوره ها و روياهاست

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آب در خواب، نشانه‏ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است .
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)