آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غم

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن غم درخواب، دليل خرمي است. اما اگر بيند كه از غم رسته بود، دليل غم است. اگر بيند كه غمگين بود، دليل خرمي است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)