آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره یس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره يس مي خواند، دليل كه عاقبت به خير بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عمرش دراز بود و از خدا رحمت يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

محبت رسول خدا (ص) دردلش مستقيم گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)