آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

ده

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در دهي است و نام آن ندانست، دليل بر خير و نيكي كند. اگر نام آن ده دانست، دليل بر بدي است. اگر ديد كه از ده بيرون آمد نيكو است. اگر بيند در ده شد بد است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي به خواب بيند كه از شهري خراب به دهي آباد شد و در روي نعمت بود، دليل بر خير و بركت و عز و اقبال كند. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر شر و ادبار است. اگر بيند كه در دهي شده است، تاويلش نيك است.

جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه دهي مجهول بدو دادند، دليل كه بر قدر عمارتِ آن ده، وي را خير و منعفت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر کار مهمي در پيش و در دست اجرا داريد و در خواب دهي آباد و معمور ببينيد خوب است و نويد دهنده اين که کار شما به درستي و به دل خواه انجام مي گيرد و به مقصود مي رسد و اگر کاري در دست انجام نداريد و چنان دهي در خواب ببينيد خواب شما خبر مي دهد که به زودي دست به انجام کاري سازنده مي زنيد که در صورت توفيق به رفاه و نعمت و آسودگي مي رسيد. ابن سيرين نوشته اگر کسي در خواب ببيند که در دهي است و نام آن ده را نداند نيکو است و اگر نام ده را بداند بد است. چنان چه در خواب از دور ده آبادي را ببينيد هدف درخشاني در پيش داريد و اگر ده مخروبه و ويران باشد نتيجه اي که عايدتان مي شود بد است و مطلوب نيست. اگر دهي ديديد و احساس کرديد که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتيجه اي است که عايدتان مي شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)