آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نی

 

حضرتِ دانيال گويد: اگر بيند ني بسيار داشت، دليل كه اندك چيزي به وي رسد.

 

1ـ شنيدن آواي ني در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار مي گيريد كه ناچار مي شويد از حيثيت خود و يكي از نزديكانتان دفاع كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ني مي نوازيد ، نشانة آن است كه هر چه پشت سرشما بگويند نمي توانند به شهرت شما آسيب وارد كنند .

3ـ اگر دختري خواب ببيند ني مي نوازد ، نشانة آن است كه با سربازي ازدواج خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)