آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چک

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي چك مهره به وي داد، يا مهره كرده بيافت، دليل كه مال و نعمت يابد. اگر كسي بيند چك يا قباله يا خط مي نوشت، دليل كه حجامت كند.

جابرمغربي گويد: اگر بيند چك مهره كرد، ياداشت و مهر از او برگرفت، دليل است در مال او نقصان افتد. اگر بيند چك از وي ضايع شد، يا بسوخت، دليل كه مال وي ضايع شود.

 

1ـ اگر خواب ببينيد چكي جعلي به دوستان خود مي دهيد ، نشانة آن است كه براي پيشبردن نقشه هاي خود دست به نيرنگ مي زنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد چكي دريافت مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه از عهدة كارهاي خود بدرستي برمي آييد .

3ـ اگر خواب ببينيد به كسي چك مي دهيد ، نشانة آن است كه در شغل خود زيانهاي مالي خواهيد ديد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)