آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مس

 

اگر بيند مس داشت و دانست كه ملك او است، دليل كه به قدر آن مال يابد.

ابراهيم كرماني گويد: مس و آفتابه در خواب. دليل بر خادم خانه است و آن چه بدين ماند مانند چراغ و غيره، دليل بر كدخدائي خانه است. اگر بيند كه مس مي گداخت و صافي مي كرد، دليل كه كاري مشكل بر دست او گشاده شود و بعضي گويند مال حلال بدست آورد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شود و چنانچه زرد باشد بيماري و رنجوري و ابتلا و گرفتاري است. اگر در خواب ببينيد مس را با چکش روي سندان مي کوبيد و به آن شکل مي بخشيد کار مشکلي به دست شما آسان مي شود. اين در صورتي است که مس شکل بگيرد ولي اگر شکل نپذيرد کار شما لاينحل باقي مي ماند. اگر در خواب ببينيد ظرفي از مس داريد به رنگي متمايل به سرخي درخشنده و براق ، مالي به دست مي آوريد که هم زياد است و هم ممتاز. اگردر خواب ببينيد ظرفي از مس داريد که زرد رنگ و کثيف است و جلا ندارد بيمار و رنجور مي شويد. ديگ و قابلمه را قبلا نوشته ام.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن آهن ومس و روي و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)