آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مه

که از زمین برخیزد : نشانه ها بد یمنی

که از بالا فرود میاید : خوش یمینی و امیدواری

بسیار غلیظ : شما گرفتار یک مشکل پیچیده خواهید شد

مه رقیق : شما از اتهامات نابجا مبرا خواهید شد

 

1ـ اگر خواب ببينيد اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبالي و نگرانيهاي خانوادگي شما را احاطه خواهد كرد . اما اگر در خواب ببينيد مه از ميان مي رود ، نشانة آن است كه مشكلات تنها زماني كوتاه گريبان شما را خواهد گرفت .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران ميان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است كه از بدبختي ديگران سودي به شما خواهد رسيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)