آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نخ

 

1ـ ديدن نخ در خواب ، نشانة آن است كه  بخت و اقبال آن سوي راههاي پرپيچ و خم است .

2ـ ديدن نخهاي پاره در خواب ، نشانة آن است كه از بي وفايي دوستان متحمل زياني مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)