آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف س >

سل

 

اگر خواب ببينيد به بيماري سل مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه در محاصرة خطري قرار مي گيريد . دوستان خود را حفظ كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)