آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وزغ

 

اگر كسي درخواب بيند كه وزغ داشت، دليل است با مردي زاهد صحبت دارد. اگر بيند كه وزغ را كشت و گوشت او را خورد، دليل كه زاهدي را قهر كند. اگر بيند كه وزغان بسيار در جائي جمع شدند و فرياد نمودند، دليل است عذاب حق تعالي بدان موضع رسد. اگر بيند كه وزغ او را به گزيد، دليل است از زاهدي مضرت بيند. اگر بيند كه وزغي از آب گرفت و بر زمين انداخت، دليل كه با زاهدي ظلم كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)