آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صبر

 

محمدبن سيرين گويد: صبر درخواب، دليل بر عالمي بود كه غرض از علم او مال است. اگر بيند كه صبر داشت يا خورد، دليل با چنين عالمي صحبت دارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)