آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صحف

 

اگر درخواب بيند كه صحف ابراهيم خواند، دليل است كه كسي او را راه صواب نمايد. اگر بيند كه صحف ابراهيم از برخواند، دليل است صحبت برپا دارد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه قرآن رها كرد و صحف مي خواند، دليل است كه ميلش به كيشهاي ديگر بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)