آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صدف

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند كه صدف وي ضايع شد، دليل كه خادمش بگريزد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

صدف : خبرهای بد از دور دستها

جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت

صدفهای خالی : ضرر

صدفهای پر : کامیابی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)