آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صفه

 

ديدن صفه سراي، دليل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سراي خود نو و بلند بيند، دليل بر درازي عمر است. پدر و مادر را اگر بيند كه صفه او خراب شد، دليل بر هلاك پدر و مادر است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)