آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صوف

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)