آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شبه

 

اگر در خواب بيند كه شبه داشت، دليل كه دختر آورد. اگر دختر نياورد، دليل غم بود. اگر شبه را سفيد يا سبز بيند، دليل منفعت است. گويند، دليل شادي و خرمي است. ديدن شبه زرد به خواب، دليل بيماري است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)