آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شپش

 

ديدن شپش در خواب، دليل بر عيال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بيند بر تن او شپش بسيار بود، دليل مال و حشمت بود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند شپش بكشت، دليل كه دشمن قهر كند. اگر ديد شپش بسيار او را گزيدند، دليل كه به زبان خلق افتد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: شپش در خواب انساني است ضعيف، شپش عيال مرد است که نعمت او را مي خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلي از همان نوع که گفته شد. يعني به بيننده خواب نزديک است و مزاحمي است که حتي در حريم او و محيط خانه و خانواده اش مالش را تباه مي کند و جانش را مي آزارد. يکي از معبران نوشته ـ شپش اگر يکي باشد همسر است و اگر بسيار باشد مال و منال است و دارائي ـ اگر شپش را در خواب بکشيد بر دشمن چيره مي شويد و اگر شپش هاي بسيار بيننده خواب را بگزند بر سر زبان ها مي افتد و مردم از او حرف مي زنند. به هر حال شپش در خواب هاي ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمين نيست بل که گوياي شدت مزاحمت است.

 

1ـ ديدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بيماري درد آور نگرانيهاي ديگر است .

2ـ ديدن شپش روي ساقة گياهان در خواب ، نشانة قحطي و زيانهاي ديگر مالي است .

3ـ ديدن شپش بر بدن خود يا ديگري در خواب ، علامت آن است كه با نزديكان خود رفتار نامساعد و تندي خواهيد كرد .

4ـ اگر خواب ببينيد شپش مي گيريد ، نشانة آن است كه به بيماري دچار مي شويد و آن بيماري را به ديگران نيز سرايت مي دهيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)