آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شرم

 

محمدبن سيرين گويد: شرم داشتن به خواب، دليل بر ايمان است. جابرمغربي گويد: شرم داشتن به خواب از كاري كه فساد دين در آن بود، دليل بر نقصان ايمان بود در كاري كه خير و صلاح بود، دليل است بر زيادي ايمان.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)