آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شُش

 

به خواب، دليل شادي بود. اگر بيند كه شش بسيار داشت، دليل است كه خرم گردد. اگر بيند كه شش به كسي داد، دليل كه رأفت به وي رساند. جابرمغربي گويد: اگر بيند شش خام يا پخته مي خورد، از جانوري كه گوشت او حلال بود، دليل است بر مال حلال.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)