آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ش >

شکم

 

به تاويل معبران بر سه وجه بود.

 

حضرت دانيال گويد:

ديدن شكم از ظاهر و باطن، دليل بر مال بود.

 

محمدبن سيرين گويد:

دليل بر فرزندان بود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

دليل بر خويشان. اگر بيند شكمش بزرگ شده بود، دليل مال بود. اگر كوچك بيند، دليل بر نقصان مال و فرزند بود. اگر بيند هر چه درشكم داشت بيرون آورد باز در شكم نهاد، دليل كه به مراد رسد.

 

جابرمغربي گويد:

اگر بيند كه از شكم فرزند بيرون آمد، دليل كه ازنسل وي فرزندي ايد كه اهل بيت او را حشمت بيفزايد. اگر بر شكم خود موي بيند، وام دار گردد. اگر بيند از شكم خود موي بسترد، دليل وام را بگذارد. اگر بيند سوراخي در شكم داشت، دليل كه عيالان مال او را بخورند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن شكم در خواب بر چهاروجه بود.

اول: جاي علم (مرکز علم).

دوم: نظام (نظم وترتيب امور).

سوم: عيش (زندگي و معاش خوش).

چهارم: فرزندان.

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)