آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نای

 

زدن درخواب، دليل مصيبت بود و شنيدن آن غم است. اگر بيند كه ناي مي زد دليل كه به اندوهي گرفتار شود. ابراهيم كرماني گويد: ديدن ناي زدن درخواب، دليل بر مردي بود كه مردم را خبر دهد از سخني كه در آن خير نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)